top of page

PRIVACY VERKLARING

De Gooische praktijk is gevestigd te Kortenhoef en Amsterdam  en ingeschreven bij de Kamer

van Koophandel onder nummer 30265951, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe De Gooische praktijk met informatie

over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de

Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie

De Gooische praktijk persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;

b. bezoekers aan het praktijkpand van De Gooische praktijk;

c. bezoekers https//degooischepraktijk.net

d. deelnemers aan bijeenkomsten van De Gooische praktijk. 

e. Sollicitanten en zpp’ers die als medebehandelaar worden ingezet;

f. alle overige personen die met De Gooische praktijk contact opnemen of van wie De Gooische praktijk persoonsgegevens verwerkt.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

De Gooische praktijk verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of

digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of

andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of

verwijzers;

c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website De Gooische praktijk

worden geen gegevens opgeslagen, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals

gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en

de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de

betrokkene klikt;

d. bij bezoek aan de praktijk worden geen camerabeelden vastgelegd. Bij de buitenzijde van de

praktijk en in het trappenhuis worden geen camerabeelden gemaakt.

e. Gebruikt worden voor het maken van video- en/of audio-opnames tijdens een sessie. Daarvoor dient in at geval eerst een toestemmingsverklaring ondertekent te worden door de desbetreffende patiënt.

f. Gebruikt worden voor het afnemen van vragenlijst, E-Health of Rom metingen. Daarvoor dient eerst een toestemmingsverklaring ondertekent te worden door de desbetreffende patiënt.

 

3. Doeleinden verwerking

De Gooische praktijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte

werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een

betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in

informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

d. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 

4. Rechtsgrond

De Gooische praktijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder

dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst,

waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te

houden of het BSN te registreren;

d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

De Gooische praktijk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van de Gooische praktijk persoonsgegevens verwerken. De Gooische praktijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

6. Persoonsgegevens delen met derden

De Gooische praktijk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. De Gooische praktijk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

De Gooische praktijk geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt De Gooische praktijk ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

De Gooische praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

De Gooische praktijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:

5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar

wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

De Gooische praktijk kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van De Gooische praktijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht De Gooische praktijk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met De Gooische praktijk door een e-mailbericht te sturen naar Heleen@degooischepraktijk.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop De Gooische praktijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met De Gooische praktijk door een e-mailbericht te sturen naar heleen@degooischepraktijk.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

bottom of page